ПРОЕКТ “CODE – COMPETENCE OPPORTUNITIES FOR DIGITAL EMPLOYMENT” –
Компетентни възможности за цифрова заетост“,

Основната цел на проекта е да се осигурят възможности за качествена заетост на уязвими младежи в риск от бедност, например сираци, които са в неравностойно социално положение и са на 18 години, и които нямат възможност да учат висше образование или не могат да посещават образователни квалификационни курсове, поради финансови затруднения. Специфичната цел на проекта е да разработи и приложи програма за обучение за специализирани дигитални умения като дигитален дизайн, графика, 3D анимация, дизайн на игри за млади хора, които не могат да си позволят да придобият високотехнологични знания. Проектът се стреми да постигне това чрез разработване, оборудване и пилотиране на програма с участници от различни нива – организации за подкрепа на бизнеса с фокус върху творческите индустрии, организации за психологическа и социална помощ и младежки организации.

В тази връзка Агенцията за развитие на човешките ресурси/АРЧР/, която е водещият партньор по проекта, ще закупи и оборудва кабинет за обучение на специфични дигитални компетенции като графичен дизайн, графика, 3D анимация и други компютърни умения. Екипът на АРЧР ще координира работата с другите партньори чрез разработени насоки за управление и изпълнение на проекта, които ще бъдат предоставени на всички партньори по проекта и ще посочат структурата на управлението на проекта, вътрешни и външни комуникационни стратегии и насоки, помощ при докладване, смекчаване на възможни рискове и опасности, процедури за проследяване и оценка на въздействието на проекта.

Център за консултиране и кратка терапия Решения-Русе е разработил тази платформа за мотивационна и психологическа помощ за уязвими млади хора между 18 и 29 години с цел да ги мотивира да се влючат и завършат обучителните курсове. Център Решения има специфичната задача в рамките на Проекта да развие и приложи в обученията мотивационните модули, а също и да разработи онлайн инструмент за мотивационна и психологическа подкрепа, което е точно в сферата на техните експертни компетенции.

Основният резултат от проекта ще бъде разработване на пилотна тренировъчна програма за стимулиране на достъпа на целевите групи до придобиване на специализирани компетенции за работна заетост и самооценка, както и осигуряване на нова перспектива за учебни взаимодействия и решаване на проблеми.

Транснационалният характер на проекта и неговият подход за преносимост и интердисциплинарно навлизане директно помага да се увеличи интензивността на сътрудничеството на ключови участници в страните партньори.